Ansvar

Vi bryr oss om framtiden för dem som vi fotograferar. Därför styr miljövänlighet och hållbar utveckling all vår verksamhet. Kuvaverkko beaktar miljön så långt som möjligt i sin verksamhet och sprider information om hur viktigt detta är till sina kunder. Kuvaverkkos miljöpolitik omfattar företagets samtliga funktioner.

Miljöcertifikatet Ekokompassen

Som första fotoföretag beviljades Kuvaverkko miljöcertifikatet Ekokompassen redan 2015. Ekokompassen är ett miljöledningssystem som hjälper oss att identifiera miljöeffekterna av vår affärsverksamhet och utveckla den enligt principerna för hållbar utveckling. Miljöledningssystemet revideras vart tredje år.

  • Vi beaktar miljöperspektiven och -effekterna när vi planerar vår affärsverksamhet.
  • Vi strävar efter att öka våra kunders och samarbetspartners miljömedvetenhet.
  • Vi föredrar samarbetspartner och intressenter som agerar i enlighet med vår miljöpolitik och som i sin affärsstrategi även beaktar miljön.
  • Allt fotopapper och övrigt papper som vi använder samt alla våra produkter som tillverkas av papper är FSC-certifierade eller har PEFC-certifikat.

Därtill kontrollerar vi regelbundet att gällande miljölagstiftning beaktas i vår verksamhet och strävar även efter att förutse hur lagstiftningen kommer att utvecklas. Vi utvecklar produktionen och effektivare arbetsmetoder för att kunna minska materialsvinnet. Vi sorterar och återvinner avfallet effektivt. Vi använder bl.a. Postis koldioxidneutrala Green-tjänster i våra leveranser.

Kemikaliefri fotoproduktion

Våren 2019 gick vi som första och enda aktör i Finland in i en ny tid inom fotoproduktionen. Med produktionsmaskinen HP Indigo skapas Kuvaverkkos bilder på fotopapper på ett miljövänligt sätt utan kemikalier, eftersom de kemikalier som används i traditionell fotoproduktion är miljöavfall. Vid tillverkning av kemikaliefria fotografier appliceras färgämnet direkt på fotopapperet. Tack vare detta bildas inget problemavfall och inga koldioxidutsläpp vid produktionen. Därtill tillverkas HP Indigo av hållbara komponenter, som kan återvinnas efter att de tagits ur produktion.

Kompensation för koldioxidutsläpp

Efter anskaffningen av en miljövänligare tryckpress kartlade vi vårt minskade koldioxidavtryck, som är 110 ton (CO2eqv) per år. Resten av våra koldioxidutsläpp kompenserar vi för genom att odla en inhemsk kolsänka: skog. Vi avlägsnar koldioxid från atmosfären genom att återplantera ödemarker tillsammans med Puuni Oy. Vi skapar kolsänkor på platser som annars inte beskogas. I samband med återplanteringen skapas nya livsmiljöer och ekosystem som saktar ner klimatförändringen. Som första aktör inom fotobranschen introducerade vi redan år 2020 koldioxidneutrala fotoprodukter på marknaden, där koldioxidavtrycket från fotograferingstjänsten och fotoprodukten har kompenserats för hela deras livscykel.